اهميت و ارزش عمامه

ارزش عمامه

 عمامه بستن يكي از آداب و رسوم ديرينه اعراب بوده و با ظهور اسلام و سنت قرار گرفتن آن، بر اهميت و ارزش آن افزوده شد تا آنجا كه جامعة عرب مسلمان، دور كردن عمامه را از خود به هيچ وجه روا نمي دانست و چون مي ديدند كسي بدون عمامه است، مي گفتند كه او از مره بدور است و نسبت به آداب و رسوم ملي بي اعتنا. سربرهنه بودن و نداشتن عمامه را جز در مناسك حج روا نمي داشتند. معتقد بودند كه در برابر خدا به عنوان تذلل بايد سربرهنه بود و چون مي خواستند مجرمي را كيفر كنند، عمامه از سرش بر مي داشتند و در مجالس سوگواري خلفا براي ابراز تأسف بيشتر نيز عمامه از سر مي افكندند.